Privacyverklaring en cookies

Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je de Healthy Dog website bezoekt en je persoonsgegevens opgeeft, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt.

1. Waarom deze privacyverklaring?
Healthy Dog is een merknaam van FranckenFood B.V. Healthy Dog en FranckenFood B.V kunnen hierna door elkaar gebruikt worden. 

FranckenFood B.V. hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil FranckenFood B.V. je wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op jouw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleen je expliciet jouw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door FranckenFood B.V. / Healthy Dog.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds gecommuniceerd worden op de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog.

2. Verwerking van jouw persoonsgegevens.
FranckenFood B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. FranckenFood B.V. is een Belgische firma, te Fransestraat 8, 2380 Ravels, België. E-mail: info@healthydog.be. Dit houdt in dat FranckenFood B.V. als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt. FranckenFood B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de in dat kader geldende wet- en regelgeving.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
FranckenFood B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:
a. om contact met je te kunnen opnemen;
b. om je informatie te sturen;
c. om je diensten te kunnen verlenen;
d. voor het uitvoeren van de administratie;
e. om je te informeren over onze activiteiten;
f. om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook paragraaf 4);
g. om jouw vragen te beantwoorden via e-mail, per post of telefonisch;
h. om onze websites te verbeteren;
FranckenFood B.V. kan besluiten de voor deze doeleinden verwerkte persoonsgegevens verder te verwerken voor andere doeleinden, maar alleen als dit verenigbaar is met de hiervoor genoemde doeleinden.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
FranckenFood B.V. verzamelt persoonsgegevens om je een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. Voor een rechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens is een wettelijke grondslag vereist. In dat kader kan FranckenFood B.V. jouw persoonsgegevens verwerken op basis van één of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:
a. je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden;
b. de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op FranckenFood B.V. rust. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan wettelijke verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen en verplichtingen op grond van andere dwingende wet- en regelgeving;
c. de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
d. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van FranckenFood B.V. of van een derde, indien en voor zover dit is toegestaan op grond van de geldende (privacy)wet- en regelgeving. Daarbij kan worden gedacht aan:
1. het (kunnen) verrichten van de bedrijfsactiviteiten van FranckenFood B.V.;
2. het (kunnen) verrichten van andere ondersteunende of nauw verwante activiteiten van FranckenFood B.V., zoals fraudebestrijding, intern marktonderzoek en direct marketing, nieuwsbrieven, het aanbieden van informatie, het maken van studies, modellen en statistieken, het verdedigen van de rechten van FranckenFood B.V. bij geschillen, en het verzorgen en verbeteren van de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog in het kader waarvan het noodzakelijk kan zijn jouw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
e. Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
f. De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
g. Je toegang verschaffen tot jouw gebruikersprofiel
;
h. Marketing doeleinden
Bij een bezoek aan de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan FranckenFood B.V. en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt FranckenFood B.V. zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen FranckenFood B.V. We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. FranckenFood B.V. heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!
Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op je harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om je bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Een cookie bevat gegevens, zodat jij als bezoeker kan worden herkend, telkens als jij de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jouw in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Je kunt in jouw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor jou gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor jou zijn.

Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele of noodzakelijke cookies helpen de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog naar behoren te functioneren. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat jouw browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken
.

Analytics
FranckenFood B.V. maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt FranckenFood B.V. inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de website optimaal werkt.

FranckenFood B.V. verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse-systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse-systeem opgeslagen:
a. het IP-adres
b. technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
c. vanaf welke pagina je op de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog bent gekomen
d. wanneer en hoe lang je de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog bezoekt of gebruikt
e. of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog.
f. welke pagina’s je bezoekt op de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog.

Cookies van derden
Dit zijn cookies die functionaliteiten van website van derden mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘deel-knop’ voor Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter en Google+. Via de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Instagram en Google+. Met behulp van deze sociale media cookies kun je informatie op de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog met anderen delen c.q. aanbevelen. Kom je op een webpagina terecht waarop een sociale media button staat afgebeeld en je klikt daarop, dan worden er door die sociale media partij cookies op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Met deze cookies wordt onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres verzameld.
Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, zijn nadere voorwaarden van die partijen van toepassing. FranckenFood B.V. is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van derden. FranckenFood B.V. verwijst naar de voorwaarden van de volgende partijen: Facebook, Instagram en Google+.

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.
Als je de website van FranckenFood B.V. / Healthy Dog wil bezoeken, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt.

6.1. Wat zijn mijn rechten?
FranckenFood B.V. verwerkt je persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:
• Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
• Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
• Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal FranckenFood B.V. onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens
Bij bewijs van je identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van FranckenFood B.V. uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens. Wanneer FranckenFood B.V. je gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien je wenst je recht op inzage te gebruiken, zal FranckenFood B.V. hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@healthydog.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Jij kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan FranckenFood B.V., Zij zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Je hebt bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:
• Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
• Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
• Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
• Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
• Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
FranckenFood B.V. beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:
• Gedurende de periode die FranckenFood B.V. nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
• Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
• Wanneer FranckenFood B.V. de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
• Gedurende de periode die FranckenFood B.V. nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. FranckenFood B.V. staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij FranckenFood B.V. dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal FranckenFood B.V. hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@healthydog.be.

6.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Gebruiker heeft het recht om de aan FranckenFood B.V. verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal FranckenFood B.V. hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@healthydog.be.

6.5. Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door FranckenFood B.V. bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal FranckenFood B.V. hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@healthydog.be.

7. Wijzigingen

FranckenFood B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacy- en Cookieverklaring te wijzigen.

8. Contact
Voor vragen over deze Privacy- en Cookieverklaring en over de wijze waarop FranckenFood B.V. / Healthy Dog jouw persoonsgegevens verwerkt, en voor het uitoefenen van jouw rechten, zoals hiervoor genoemd, kun je contact opnemen met FranckenFood B.V. / Healthy Dog via info@healthydog.be